menu

Robotika… a robot ti tyká…

Název: Robotika… a robot ti tyká…

Příjemce: Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Sídlo příjemce: Mieru 307/23, 02901 Námestovo, Slovensko

Kód projektu v ITMS: 304011U542

Operační program: 304000 – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

Výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 – INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Partneři:
00160679 (IČO) – Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
00160695 (IČO) – Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha
00842702 (IČO) – Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
00845329 (IČO) – Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Začátek realizace aktivit projektu: 9.2020

Délka trvání: 10 měsíců

Konec realizace aktivit projektu: 6.2021

Celková výše uznatelných výdajů: € 192.263,07
z toho příspěvek EU: € 163.423.,59, příspěvek státních rozpočtů ČR a SR: € 16.022,22, vlastní zdroje: € 12.817,26

Cíle projektu:

Cílem představeného projektu je v kontextu potřeb trhu práce přizpůsobit vzdělávací proces na obou stranách oprávněného území tak, aby se dosáhlo zvýšené relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce v přeshraničním regionu. Důraz se bude klást na posílení klíčových kompetencí, zručnosti a znalostí žáků a pedagogů při vzdělávacím procesu se zřetelem na neustále se měnící podmínky na trhu práce.
Aktivity jsou v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi platnými pro přeshraniční území. Naplánované aktivity se přetaví do správného investování do vzdělávání, zručnosti a celoživotního vzdělávání, což jsou hlavní principy udržitelného rozvoje. To má vliv i na ekonomicko-sociální rozvoj přeshraničního regionu.
Projekt generuje potenciál pro jeho budoucí udržitelnost. Jakákoliv investice do oblasti vzdělávání, vzdělávacího procesu s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zručnosti a znalosti žáků a pedagogů zvyšuje atraktivitu přeshraničního vzdělávání u zahraničních partnerů projektu.
Další významnou úlohou předkládaného přeshraničního projektu je podpora a motivace žáků netradičními formami a inovativním přístupem k hlubšímu vztahu k informatice jako variabilnímu a praktickému předmětu s výrazným uplatněním v ostatních předmětech a praktických věcech. Snahou projektu je také prostřednictvím humanoidních platforem robotů podnítit a rozvíjet u žáků projektový přístup v myšlení.

Měřitelné ukazatele projektu:

  1. P 0436 Počet účastníků přeshraničních programů společného vzdělávání a odborné přípravy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, možnosti vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání: 40
  2. P0615 Podpořená přátelství v oblasti vzdělávání (včetně celoživotního vzdělávání): 1
  3. P0626 Společné nástroje na podporu odborného vzdělávání v přeshraničním regionu: 1
  4. P0680 Vytvořené společné prvky systému vzdělávání aplikované v přeshraničním regionu: 1

Dokumenty:
Informační list projektu
Článek GAB Námestovo
Prvky společného vzdělávání – prezentace, pdf
Krátké ukázky programů

V rámci projektu partneři ověřili, jakým způsobem je vhodné integrovat výuku robotiky do vzdělávání, a to jak na základních a středních školách, tak do volnočasového. Výše uvedená prezentace slouží jako motivační přehled prvků vzdělávání, které jsou využitelné v českém i slovenském prostředí a kontextu. V případě vašeho zájmu o podrobnosti budeme rádi, když nás (nebo kteréhokoli z partnerů) kontaktujete a rádi vám pomůžeme například s integrací do ŠVP.