menu

Whistleblowing

Pravidla pro podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatele

V souladu s přímým dopadem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a se zákonem 171/2023 o ochraně oznamovatelů (ZOO), je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (níže), externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, případně oznámit jednání Orgánům činným v trestním řízení.

Současně byla ustanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“). Pro Wichterlovo gymnázium Ostrava, příspěvková organizace je tímto splněna povinnost systém VOS aktivovat.

Práva a povinnosti oznamovatele

Oznamovatelem  ve  smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovním poměrem u organizace Wichterlovo gymnázium Ostrava, příspěvková organizace, dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených ZOO (více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Wichterlovo gymnázium jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
a. samostatně výdělečnou činnost,
b. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
c. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
d. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
d. správu svěřenského fondu,
e. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci Wichterlova gymnázia, jehož je zaměstnancem, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, může oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Wichterlovým gymnáziem ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 2. Oznamovatel má podle článku 6 právo na ochranu podle Směrnice, jestliže:
  1. měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a současně, že tyto informace spadaly do (věcné) působnosti této Směrnice (viz oblasti oznámení);
  2. podal oznámení buď interně v souladu s článkem 7 Směrnice anebo externě v souladu s článkem 10, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, anebo učinil zveřejnění v souladu s článkem 15 Směrnice. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 3. Oznamovatel nemá právo na ochranu podle Směrnice zejména:
  1. pokud úmyslně a vědomě oznámí nesprávné či zavádějící informace. Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku.
  2. pokud oznámení nespadá do některé z oblastí působnosti Směrnice (viz níže).
 4. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Oblast oznámení

Oznámení  o možném  protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat k těmto oblastem:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele;
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení (viz níže).

Způsob podání oznámení

Oznámení  o možném  protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

 • ústně (osobně) v budově Wichterlova gymnázia Ostrava, příspěvková organizace na adrese Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 • písemně na adresu Wichterlovo gymnázium Ostrava, příspěvková organizace, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba, 708 00. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem “WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT”;

VZOR OZNÁMENÍ

 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@wigym.cz.
 • prostřednictvím on-line formuláře níže


   (Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

  • telefonicky na telefonní lince: 596 912 567 kl.67
   provozní doba telefonní linky:Po: 9:30 – 9:50
   Út: 9:30 – 9:50
   St: 9:30 – 9:50
   Čt: 9:30 – 9:50
   Pá: 9:30 – 9:50
  • Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení také prostřednictvím Externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/

  Příslušná osoba

  Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba.

  Pověřenou příslušnou osobou je: Martina Kantorová a Mgr. Martina Štěpánová

  Řád upravující pravidla pro ochranu oznamovatelů