menu

Osmileté studium

Osmileté studium je určeno pro nejnadanější absolventy pátých tříd základních škol. Od školního roku 2015/2016 otevíráme dvě třídy ve všeobecném oboru

  • 79-41-K/81, Gymnázium

Třída se zaměřením na matematiku, informatiku a přírodní vědy (studijní plán)

Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka (studijní plán)

Studium od 5. do 8. ročníku (kvinta až oktáva) probíhá podle stejných učebních dokumentů a organizace jako studium ve čtyřletém oboru.

Učební plány obou zaměření se nebudou nijak zásadně lišit od předchozího velmi úspěšného modelu. Jedná se spíše o evoluci, v rámci které dojde k zavedení některých nových předmětů, jejichž cílem je především vybudovat takový vztah žáků k jednotlivým disciplínám, aby byli ve vyších ročnících přirozeně motivováni ke studiu. Od nových forem a metod si slibujeme především to, že při zachování kvality snížíme stres a subjektivní pocit z vysoké náročnosti studia.

Třída se zaměřením na matematiku – ŠVP Matematika a příroda

Vznik této třídy oficiálně podporuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. Dva nové předměty budou zcela nezávislé na RVP, což umožní přizpůsobovat obsah potřebám a zájmům žáků.

  • Živá matematika – nové metody, formy, inovativní obsah, využití iPadů a ICT ve výuce
  • Přírodovědná cvičení – zavedeno po vzoru výuky předmětu science. Dojde k nenásilnému propojení chemie, biologie, fyziky a geografie tak, že žáci budou zkoumat základní přírodní jevy z mnoha úhlů pohledu najednou. Příklady a témata.

Navýšení počtu hodin IVT pak pomůže eliminovat rozdíly mezi ZŠ a poskytne žákům základ pro výše uvedená cvičení i prezentaci výsledků své práce.

Výuka anglického jazyka je doplněna o základy přírodních věd, což v budoucnu umožní učitelům i žákům využívat materiály v angličtině a minimalizuje hendikep žáků při dalším studiu na technických VŠ.

Ve větší míře využíváme iPady v kombinaci s moderně vybavenými laboratořemi.

Relativně malé změny v celkovém počtu hodin jsou zárukou zachování kvality výuky.

Třída s rozšířenou výukou AJ – ŠVP Mluvíme anglicky

Tato třída si zachová všeobecný charakter. Nedojde jen k prostému navýšení počtu hodin anglického jazyka, ale k vytvoření nového předmětu – anglické konverzace, v rámci kterého se žáci naučí základy všech všeobecně vzdělávacích předmětů podobně, jako je tomu u žáků prvních ročníků anglických základních škol. Výsledkem bude, že žáci nebudou nijak zaostávat oproti svým vrstevníkům z jiných zemí a budou se orientovat v předmětech, jako je biologie, chemie, fyzika, matematika, dějepis, zeměpis i v anglickém jazyce. V budoucnu pak budou moci učitelé i žáci využívat studijních materiálů v angličtině. Tím bude mimo jiné splněn požadavek vysokých škol, které již dnes od žáků vyžadují studium zahraničních materiálů.

Studijní plány obou tříd byly koncipovány tak, aby mezi nimi nebyl zásadní rozdíl. Liší se prakticky pouze v rámci nově přidaných předmětů!

Kroužky, čtverečky a háčky

Zejména žákům nižších ročníků víceletého gymnázia nabízíme aktivity, které vycházejí z našeho projektu pro nadané a talentované žáky. Více informací zde.

A co dál?

Druhé čtyři roky studia (kvinta-oktáva) jsou koncipovány jako VŠEOBECNÉ. Naši absolventi pravidelně studují jak humanitní, tak přírodovědné a technické obory (viz statistika zde a graf s daty z roku 2018 vpravo).

Možnost profilace

Pro třetí a čtvrtý ročník si studenti gymnázia vybírají dva a tři předměty z bloku volitelných seminářů (každý s hodinovou dotací 2 hodiny týdně). O tom, které volitelné předměty se budou vyučovat, rozhoduje ředitel školy na základě zájmu většiny studentů. I přes širokou nabídku se nám daří díky vysokému počtu studentů v ročníku uspokojit zájmy drtivé většiny žáků. Na výuku volitelných předmětů se vytvářejí skupiny přibližně o 15 studentech. Nabídku volitelných seminářů se snažíme rozšiřovat. Žáci tak mají na výběr z programování, pedagogiky, psychologie, základů a konverzací v cizím jazyce, ekonomiky, ochrany životního prostředí, deskriptivní geometrie, latiny, genetiky, ekologie, aplikované fyziky, dějin moderního umění, vyšší matematiky atd.

Cizí jazyky

Všichni studenti se povinně učí celou dobu studia anglický jazyk. Ve třetím a čtvrtém ročníku na ně čeká i konverzace v anglickém jazyce. Hodinová dotace angličtiny tak je od prvního do čtvrtého ročníku 3-3-5-5 hodin týdně. Studenti čtyřletého studia si dále od prvního ročníku volí i druhý cizí jazyk (3-3-3-3). Vybrat si mohou z němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Každoročně je ze strany nově přijatých studentů téměř rovnoměrný zájem o studium všech těchto jazyků. Ve třetím a čtvrtém ročníku čeká na žáky v rámci bloků volitelných předmětů i latina, popř. si mohou zvolit základy jiného cizího jazyka (který doposud nestudují) nebo konverzaci v cizím jazyce (který již studují). Jazykové znalosti považujeme za základ vzdělání.

Něco navíc – nadaní žáci, odborníci z praxe, zahraniční exkurze…

Součástí studia je v prvním ročníku týdenní lyžařský kurz a třídenní adaptační kurz a ve druhém ročníku několikadenní exkurze v rámci České republiky. Ve třetím ročníku se žáci mohou těšit na týdenní sportovní kurz a ve čtvrtém ročníku – maturitním – na exkurzi do Prahy.  Dále mohou žáci dle zájmu navštívit zajímavá místa v České republice i v zahraničí – Londýn, Provence, Itálie, Drážďany, Pobaltí, Holandsko, …  V posledních deseti letech jsme zorganizovali obvykle týdení výlety do Paříže, do Bavorska, několikrát do jižní Anglie a Bruselu. Navštívili jsme Itálii (Řím, Vatikán), Bretaň, Španělsko. Díky vynikajícím vazbám na zástupce Evropského parlamentu pravidelně (prakticky každoročně) jezdíme do Štrasburku. V rámci spolupráce s partnerským gymnáziem v Námestovu na Slovensku realizujeme výměnné exkurze a společné projekty. Pravidelně navštěvujeme adventní Vídeň. Více informací naleznete na stránkách předmětových komisí.

Od roku 2017 zcela systémově pracujeme s nadanými žáky a snažíme se jim zprostředkovat možnost dále se rozvíjet v oblasti, která je baví a naplňuje, ať již v rámci studia přímo ve škole (přednášky a worskhopy s odborníky z univerzit i velkých podniků), nebo v rámci spolupráce s externími subjekty (Univerzita Karlova, Ostravská univerzita, VŠB-TUO, Kaprálův Mlýn, Tieto, atd). Důležité je, že nadaným žájem je pro nás žák, který projevuje výrazný zájem a chuť o studium nějakého oboru.

 

Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).