menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, (dále jen „Wichterlovo gymnázium“), se sídlem Čs. exilu 669/16, 70800 Ostrava-Poruba, IČO: 00842702 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje zpracovává Wichterlovo gymnázium pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno. Tyto údaje se archivují podle zákona po dobu až 50 let.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými ustanoveními předávají – CZVV, MŠMT atd.

Pokud Wichterlovo gymnázium zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Wichterlova gymnázia informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Wichterlovým gymnáziem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Wichterlovým gymnáziem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Wichterlovým gymnáziem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Wichterlovým gymnáziem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Wichterlovu gymnáziu, podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Wichterlovo gymnázium zřizuje na základě souhlasu e-mailové účty žáků v rámci služby G Suite. Podmínky a pravidla najdete zde:

Podmínky a pravidla nakládání s účty žáka, zřízenými pod doménou Wichterlova gymnázia

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Wichterlovo gymnázium je společnost

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: 734 647 701