menu

Úřední deska a podatelna

Korespondenční adresa pro přijímání dokumentů

v analogové nebo digitální podobě na přenosných nosičích

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Čs. exilu 669
708 00  Ostrava-Poruba

Úřední hodiny podatelny

Pondělí

7:30 - 10:00

Středa

7:30 - 10:00
12:00 - 15:00

Čtvrtek

7:30 - 10:00
12:00 - 13:00

Identifikátor datové schránky: 4rkgj8n

Přehled datových formátů: Základní výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě jsou definovány § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přehled přenosných technických nosičů dat: CD, DVD, USB disk

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu:

  • Pokud je na podatelnu dodán dokument, který je neúplný nebo poškozený (případně obsahuje škodlivý kód), ale lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se nezpracovává.
  • Pokud z dokumentu nelze určit, kdo jej odeslal, dokument se nezpracovává.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: 734 647 701

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018-2019 a jejich schválené verze zveřejní v termínech stanovených zákonem Krajský úřad Moravskoslezského kraje (podle §28a) zákona č. 250/2000 Sb.

Kontaktní elektronické adresy

Sekretariát

sekretariat@wigym.cz

Ředitel

reditel@wigym.cz

Elektronická podatelna

wg@po-msk.cz

Elektronicky budou přijímány zprávy o velikosti max 20MB (včetně přílohy) a přílohy v následujících formátech: DOC, DOCX, GIF, JPEG, PDF, RTF, XML, XMLX.

Žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasílejte na adresu elektronické podatelny:

  • wg@po-msk.cz
  • Pokud posíláte dotaz na adresu elektronické podatelny, uveďte prosím své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Veřejné zakázky

Wichterlovo gymnázium vyhlásilo VZMR s názvem Oprava sociálních zařízení tělocvičen.

Wichterlovo gymnázium vyhlásilo VZMR s názvem Výkon TDS a koordinátora BOZP u stavební akce Oprava sociálních zařízení tělocvičen.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava sociálních zařízení Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, na adrese Čs. exilu  669, 708 00, Ostrava-Poruba.Předmětem zakázky je celková oprava sociálních zařízení v obou podlažích včetně výměny rozvodů zdravotechniky, zařizovacích předmětů, dlažeb, obkladů a související stavební práce.

Zadávací dokumentace byla dnes zveřejněna na portálu MSK. Chtěli bychom Vás požádat o vypracování a zaslání cenové nabídky do tohoto výběrového řízení.

Projektová dokumentace byla doplněna o samostatný rozpočet ZTI (viz Položkový rozpočet Díl 720 – D.1.4.1 – Zařízení ZTI – Kanalizace, Vodovod – viz samostatný rozpočet).

Kompletní dokumentace je dostupná v příloze:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavby a koordinátora BOZP v rámci akce „Oprava sociálních zařízení tělocvičen“ Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, na adrese Čs. exilu  669, 708 00, Ostrava-Poruba. Jedná se celkovou opravu sociálních zařízení v obou podlažích včetně výměny rozvodů zdravotechniky, zařizovacích předmětů, dlažeb, obkladů a související stavební práce. Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách – návrhu smlouvy.

Zadávací dokumentace byla dnes zveřejněna na portálu MSK. Chtěli bychom Vás požádat o vypracování a zaslání cenové nabídky do tohoto výběrového řízení.

Kompletní dokumentace je dostupná v příloze:

Soubory s příponou zip stahujte kliknutím pravého tlačítka myši a volbou Uložit odkaz jako

Soubory s příponou zip, doc a docx stahujte kliknutím pravého tlačítka myši a volbou Uložit odkaz jako