menu

Výsledky lednové inspekce – jsme na vás hrdí :)

Výsledky lednové inspekce – jsme na vás hrdí :)

V lednu prováděla na Wichterlově gymnáziu pravidelnou kontrolní činnost Česká školní inspekce. Na její závěry můžeme být jistě hrdí, proto se o ně rádi podělíme. Pro zjednodušení uvádíme vybrané položky v bodech, celou zprávu najdete zde: Protokol ČŠI leden 2023

Silné stránky

 • Žáci školy dosahují velmi dobrých výsledků v průběhu vzdělávání i při jeho ukončování, jsou úspěšní v externím testování a soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni.
 • Promyšlený a funkčně nastavený systém podpory žáků s nadáním umožňuje rozvoj jejich potenciálu.
 • Efektivní volba vzdělávacích strategií a zapojení žáků do četných školních a mimoškolních aktivit podporuje aktivitu žáků, vzájemnou spolupráci i jejich sociální a osobnostní rozvoj.
 • Jasně stanovená strategie rozvoje školy je transparentní, vymezuje priority a stanovené cíle, které se daří úspěšně postupně realizovat.
 • Vedení školy účelně vyhledává možnosti zapojení do projektů, které umožnují zkvalitňovat podmínky a průběh výuky.

Další vybrané komentáře:

 • Žáci byli podněcováni k přemýšlení a samostatnému odvozování nových poznatků.
 • Napříč sledovanou výukou byl vytvářen dostatečný prostor pro vyjádření názorů žáků, argumentaci, diskuzi.
 • Výuka probíhala v příznivé pracovní atmosféře se vstřícným přístupem učitelů a vzájemným respektem.
 • Zaujetí a odbornost pedagogů účinně podporovaly zájem žáků o probíranou učební látku.
 • Důraz byl kladen nejen na získávání nových vědomostí, nýbrž i na rozvoj gramotností a praktických dovedností s využití získaných poznatků v reálném životě.
 • Žákovské znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím nabídky činnosti v různých kroužcích (např. matematika pro chytré hlavy, kroužek psaní všemi deseti, programování robotů, žurnalistický kroužek, kroužek deskových her v angličtině).
 • Škola vytváří také četné příležitosti k rozvoji sociálních a občanských kompetencí žáků, k podpoře jejich iniciativy a sounáležitosti s komunitou města.
 • Žáci aktivně pracují ve studentském parlamentu, zapojují se do ekologických projektů a dobročinných sbírek, vydávají dva školní časopisy, vystupují s pěveckým sborem.
 • Ve školním roce 2018/2019 až 2020/2021 vykazovali žáci při ukončování vzdělávání stoprocentní úspěšnost.
 • Škole se daří identifikovat nadané a talentované žáky.
 • Různorodá nabídka volitelných předmětů napříč humanitními i přírodovědnými obory umožňuje žákům rozšiřovat znalosti a dovednosti v oblastech, ve kterých se chtějí profilovat a rozvíjet své nadání.
 • Učivo bylo vhodně aplikováno na příkladech z běžného života, propojeno se zkušenostmi žáků, názornost účinně podpořily žákovské i demonstrační pokusy, využití didaktické techniky a názorných pomůcek.
 • Zařazené aktivity byly zacílené na rozvoj praktických dovedností, čtenářské gramotnosti i formování postojů žáků.
 • Efektivitu vzdělávání zvyšovala i účinná práce s chybou a mezipředmětové propojení, které umožňovalo porozumění učivu v širších souvislostech i rozvoj digitálních dovedností žáků.

Děkujeme všem kolegům i žákům. Dobrá práce 🙂