menu

Erasmus+ Učíme rovnako

Koordinátor: Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Partner: Wichterlovo gymnázium

Partner: Mendelovo gymnázium

Název: Učíme rovnako a predsa rozdielne

Číslo projektu: 2016–1–SK01–KA219–022560_2

Začátek projektu: 1. 9. 2016

Délka trvání: 12 měsíců

Konec projektu: 31. 8. 2017

Cíle projektu:

Z pohledu vyučovacího procesu bylo žákům nutné ukázat, že fyzika, chemie, biologie a matematika nejsou jen suchá čísla a vzorce, ale že se nachází všude kolem nás. Je však třeba nacházet stále nové metody, jak toho docílit, a protože dnešní doba je spjatá s využitím IT technologií, posloužily právě ty ke zvýčšení zájmu a následně ke zlepšení kompetencí ve výše uvedených předmětech. Stejně přirozené by pro žáky měla být schopnost prezentovat výsledky své práce v cizím jazyce.

Konkrétní výstupy projektu:

  1. Došlo k upevnění spolupráce škol stejného typu, a to jak na úrovni vedení , pedagogů, tak na úrovni žáků. Nově byla navázána bližší spolupráce s Mendelovým gymnáziem v Opavě, díky které byla například v průběhu školního roku zahájena výuky IT s pomocí robotů, byly tedy zahájeny i společné aktivity v jiných oblastech, než které pokrýval samotný projekt.
  2. Došlo ke zlepšení ICT kompetencí a také ke zvýšení motivace pedagogů, kteří se zúčastnili stínování. Tři z nich se například v létě zúčastnili kurzu DVPP zaměřeného na využití tabletů ve výuce.
  3. Byl vytvořen manuál nových metod a forem pro ostatní učitele zapojených na projektu. Poznatky ze stínování byly dále předávány v rámci práce předmětových komisí a na neformálních setkáních.
  4. Došlo ke zlepšení prezentačních schopností zúčastněných žáků, kteří na závěrečném setkání ve Světě techniky využili několik různých forem prezentace svého tématu s využitím IT, a to včetně vytvoření závěrečného testu, který žáci i učitelé absolvovali na svých mobilních telefonech
  5. Zvýšený zájem o přírodní vědy krásně dokladuje skutečnost, že během závěrečné prezentace do sálu chodili i běžní návštěvníci Světa techniky, které výklad zaujal.
  6. Kromě prezentačních dovedností si žáci vylepšili i jazykové schopnosti. Kontakt se slovenským jazykem začíná být zejména pro české žáky vzácností, přitom znalost slovenského jazyka stále často potřebují.
  7. O projektu byla informována široká veřejnost, a to nejen informačním letákem, ale také prostřednictvím tisku a sociálních sítí. Studentská televize Wichterlova gymnázia natočila z projektu reportáž, kterou samozřejmě umístila na sociální sítě.