menu

Přijímací řízení

AKTUALIZACE 8. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7).

Z uvedených přiložených dokumentů vybíráme to nejpodstatnější:

Uchazečům o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v současné škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Škola, ve které je uchazeč žákem (čili současná základní/střední škola), je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test, ale tuto povinnost nemá.

Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:

 1. dokladem, že během posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19;
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
 3. certifikátem MZd ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží některý výše uvedený doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd ČR neúčastnil řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná zkoušku v náhradním termínu.

Informace o testování a ochraně osobních údajů.

Věříme, že všichni uchazeči předloží v den konání jednotné zkoušky negativní test a budou se moci plně sustředit na samotné testy. Tím myslíme testy z jazyka českého a matematiky 🙂


 

AKTUALIZACE 16. 3. 2021

Ministerstvo školství upravilo některé podrobnosti průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021:

Čtyřleté obory (9. třída):

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) jsou posunuty na 3. a 4. května 2021.
  • Pozvánku k JPZ zašle střední škola nejpozději 14 dnů před jejím konáním, tj. 19. respektive 20. dubna 2021.
 • Časový limit pro písemný test JPZ se u českého jazyka a literatury prodlužuje o 10 minut (ze 60 na 70 minut) a u matematiky o 15 minut (ze 70 na 85 minut).
 • Kritéria vyhlášená ředitelem školy zůstávají v platnosti.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května (nesmí dříve!) a nejpozději 21. května 2021.
 • ZŠ může vydávat zápisové lístky až do 30. dubna 2021 (nezapomeňte si je vyzvednout); na odevzdání zápisového lístku má přijatý uchazeč 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Osmileté obory (5. třída):

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) jsou posunuty na 5. a 6. května 2021.
  • Pozvánku k JPZ zašle střední škola nejpozději 14 dnů před jejím konáním, tj. 21. respektive 22. dubna 2021.
 • Časový limit pro písemný test JPZ se u českého jazyka a literatury prodlužuje o 10 minut (ze 60 na 70 minut) a u matematiky o 15 minut (ze 70 na 85 minut).
 • Kritéria vyhlášená ředitelem školy zůstávají v platnosti.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května (nesmí dříve!) a nejpozději 21. května 2021.
 • ZŠ může vydávat zápisové lístky až do 30. dubna 2021 (nezapomeňte si je vyzvednout); na odevzdání zápisového lístku má přijatý uchazeč 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Shrnutí změn MŠMT

Časový rozvrh konání jednotných přijímacích zkoušek


Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

tj. studium od září 2021

Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2020/2021, pro uchazeče se zahájením vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

 

 1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60 (2 třídy).

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 12. 4. a 13. 4. 2021 (změněno na 3.-4. května)

 

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 14. 4. a 15. 4. 2021 (změněno na 5.-6. května)

 

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 14. 4. a 15. 4. 2021 (změněno na 5.-6. května)

 

Požadavky pro přijetí platné pro všechny obory a obsahová zaměření:

 • Podání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu do 1. 3. 2021.
 • Absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Forma a obsah testů a specifikace požadavků jsou podrobně popsány na stránkách společnosti CERMAT.
 • Splnění všech zákonem stanovených podmínek dle § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb.

Důležité termíny:

 • Do 1. března 2021 včetně musí být podána přihláška ke studiu.
 • Výsledky budou zveřejněny v zákonem stanovené lhůtě.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v podobě seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.wigym.cz a u vchodu do školy na adrese Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava–Poruba. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání řediteli školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Ilustrační testy:

Vzor přihlášky ke studiu a kritéria pro přijetí jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy – níže (www.wigym.cz)

V Ostravě-Porubě dne 27. 1. 2021
č. j.: WG/78/2021

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia


Další důležité informace pro jednotlivé obory

1.Obor 79-41-K/41 Gymnázium (9. třída)

Pro žáky 9. tříd ZŠ a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60.

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 3. 5. a 4. 5. 2021

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):


2. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda (5. třída)

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná např. Svazem průmyslu a dopravy ČR.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 5. 5. a 6. 5. 2021

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Matematika a příroda

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (pdf);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_81_M);
 • Pokud se k nám chcete přihlásit do obou prim (ŠVP Matematika a příroda i ŠVP Mluvíme anglicky), je třeba odevzadat dvě identické přihlášky (v obou je stejné pořadí zaměření ŠVP u termínů zkoušek).
 • příloha přihlášky – volba druhého cizího jazyka (osmileté obory)
 • návod na vyplnění přihlášky
 • informace k přijímacímu řízení na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje

3. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky (5. třída)

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 5. 5. a 6. 5. 2021

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Mluvíme anglicky

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (pdf);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_81_AJ)
 • Pokud se k nám chcete přihlásit do obou prim (ŠVP Matematika a příroda i ŠVP Mluvíme anglicky), je třeba odevzadat dvě identické přihlášky (v obou je stejné pořadí zaměření ŠVP u termínů zkoušek).
 • příloha přihlášky – volba druhého cizího jazyka (osmileté obory)
 • návod na vyplnění přihlášky
 • informace k přijímacímu řízení na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje

Společné pro všechny uchazeče

Důležité informace:

 • Lékařské potvrzení u uchazečů bez ZPS není nutné!
 • Časový rozvrh zkoušek 1. kolo: bude doplněno po vyhlášení MŠMT.
 • Úřední hodiny pro podávání přihlášek na sekretariátu školy:
  • do 12. 2. – od 7:30 do 15:30 (pátky 5. a 12. 2. do 14:00)
  • od 15. 2. do 1. 3. (včetně) – od 7:30 do 17:00

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí budou zasílána pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a u vchodu do školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Všem uchazečům (přijatým i nepřijatým) doporučujeme dostavit se osobně.
Příprava a informace:
 • Jednotné zkoušky připravuje společnost CERMAT:
  • organizace zkoušky, časový harmonogram a specifikace požadavků ZDE,
  • Vzorové testy vytvořené společností CERMAT ZDE,
 • Vzhledem k současné epidemické situaci nebudeme pořádat přípravné kurzy.
 • Zájemci si dále mohou u nás zakoupit za zvýhodněné ceny přípravné publikace SCIO.
 • Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ZDE,
 • Informace Moravskoslezského kraje (zřizovatel Wichterlova gymnázia) ZDE,

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí vypsaných pro daný obor vč. absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Pro více informací můžete kdykoliv kontaktovat vedení školy, nebo využít našich stránek na síti Facebook, LinkedIn či serveru YouTube.