menu

Vyhlášení přijímacího řízení do vyššího ročníku

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKŮ GYMNÁZIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace přijímací řízení do

 

 1. ročníku oboru 79-41-K/81 gymnázium.

 

 1. Termín odevzdání přihlášky: 6. 9. 2023

Žádost podává zletilý uchazeč nebo nezletilý uchazeč prostřednictvím svého zákonného zástupce na formuláři, který naleznete ZDE. Nedílnou součástí žádosti je kopie vysvědčení za poslední dva roky.

Přihláška musí být opatřena podpisem žáka a jeho zákonného zástupce (v případě nezletilého žáka) a doručena jedním z následujících způsobů:

 • Osobně na sekretariát Wichterlova gymnázia
 • Datovou schránkou 4rkgj8n
 • Doporučeně na adresu Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba.

 

 1. Kritéria přijímacího řízení:
 • Podmínkou přijetí je řádné odevzdání přihlášky dle bodu 1.
 • Ke vzdělávání budou přijati maximálně 3 uchazeči.
 • V případě, že podmínky přijímacího řízení splní větší počet uchazečů, bude jejich pořadí stanoveno dle následujících kritérií:
 • Počet bodů z vyhlášených zkoušek
 • Průměrné hodnocení za poslední 2 pololetí předchozího studia (nezapočítává se známka z chování).
 • Podmínkou přijetí je vykonání přijímací zkoušky.
 • Obsah zkoušky:
   • Český jazyk a literatura (10 bodů)
   • Matematika (10 bodů)
   • Anglický jazyk (10 bodů)
   • Francouzský/španělský/německý jazyk (10 bodů)

 

 • Forma zkoušky: didaktický test
 • Termín zkoušky: 8. 9. 2023 9:00-11:00
 • Kritéria hodnocení:
  • Celkový maximálně dosažitelný počet bodů ze zkoušky je 40.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení je zisk 25 bodů a zároveň nejméně 5 bodů v každé části.

 

 1. Organizace přijímacího řízení:

Zkouška se uskuteční prezenčně v budově Wichterlova gymnázia na adrese Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba. Registrace proběhne od 8:00 hodin na sekretariátu gymnázia.

 1. Zvláštní podmínky:

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží k přihlášce platné písemné doporučení školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů upraveny dle doporučení. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), zákonem 67/2022 Sb a opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-29772/2022-1. Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem.

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, doloží poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy. Dále uchazeč doloží učební plán a způsob klasifikace dotčené školy v zahraničí. Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny úředně ověřeným českým překladem s výjimkou dokumentů ve slovenském, anglickém, německém, francouzském, španělském, ukrajinském a ruském jazyce. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních je v kompetenci ředitele školy.

V případě, že bude uchazeči prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, použije se pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

 1. Vyhlášení výsledků:
 • Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení zkoušky, zveřejněno bude nejdříve 8. 9. ve 13:00 hodin.
 • Nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 8. 9. od 12:00 do 13:00.
 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn na webu školy a u vchodu do školy na adrese Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava–Poruba pod přiděleným registračním číslem uchazeče. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků gymnázia nevyžaduje.
 • Uchazeč je povinen písemně potvrdit zájem o studium na Wichterlově gymnáziu do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení písemnou formou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání řediteli školy. Odvolání se podává v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

V Ostravě 4. 9. 2023

Mgr. Jan Netolička

ředitel gymnázia