menu

Volby do Školské rady při Wichterlově gymnáziu

Volby do Školské rady při Wichterlově gymnáziu

Vážení rodiče a žáci,

po třech letech končí funkční období historicky čtvrté Školské rady při Wichterlově gymnáziu, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, která byla zřízena na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb. Proto je potřeba provést nové volby, které tímto vyhlašuji.

Školská rada při Wichterlově gymnáziu je šestičlenná. Dva zástupce jmenuje zřizovatel školy (Moravskoslezský kraj), dva volí pedagogičtí zaměstnanci a dva zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Současná rada pracovala ve složení

  • Michaela Roubíčková, Ph. D., předsedkyně ŠR při WG, – za zákonné zástupce žáků;
  • Ing. Ivo Vondrák, CSc. – za zřizovatele;
  • Ing. Kamil Wichterle, Dr.Sc. – za zřizovatele;
  • Michal Vavroš, Ph.D. – za pedagogické zaměstnance;
  • Eva Davidová – za pedagogické zaměstnance;
  • Tomáš Piatek – za zákonné zástupce žáků.

Na základě jmenování volební komise ředitelem Wichterlova gymnázia svolávám oprávněné osoby k volbám členů Školské rady při Wichterlově gymnáziu.

Volby se uskuteční ve středu 7. 6. 2017:

  1. v průběhu třídních schůzek a konzultací (16:30-18:30). Každý zákonný zástupce bude moci odevzdat svůj hlas ve vestibulu gymnázia, na kterém vyznačí svou volbu křížkem (maximálně dvě jména z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků). Hlasovací lístek s více než dvěma vyznačenými kandidáty bude neplatný. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.
  2. O velké přestávce (9:30-9:50) budou moci volit zletilí žáci v jídelně školy.
  3. Pedagogičtí zaměstnanci budou volit své zástupce na provozní poradě (15-16 hod).

Máte-li zájem stát se členem Školské rady Wichterlova gymnázia, kontaktujte do pátku 2. 6. do 15 hodin volební komisi. Volební komise pracuje ve složení: Antonín Balnar, předseda, (balnar@wigym.cz), Tomáš Krchňák (krchnak@wigym.cz) a Pavla Zubíčková (zubickova@wigym.cz).

Volby jsou tajné a budou se řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka nebo žákovi, jestliže tento přestal být žákem školy.

Děkujeme všem členům současné rady za odvedenou práci ve prospěch školy v končícím funkčním období.

V Ostravě-Porubě dne 24. 5. 2017

č. j.: WG/1468/2017                                                                                           PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.

                                                                                                                              předseda volební komise

Kompetence školské rady ze školského zákona ZDE