menu

Volby do Školské rady při Wichterlově gymnáziu – aktualizováno: Výsledky

Volby do Školské rady při Wichterlově gymnáziu – aktualizováno: Výsledky

Vážení rodiče a žáci,

dovolujeme si vás informovat o výsledcích voleb do školské rady, které naleznete v přloženém protokolu.

Všem zvoleným členům gratulujeme.

Za volební komisi dne 8. 6. 2023               A. Balnar


Vážení rodiče a žáci,

po třech letech končí funkční období historicky šesté Školské rady při Wichterlově gymnáziu, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, která byla zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Proto je potřeba provést nové volby, které tímto vyhlašuji.

Školská rada při Wichterlově gymnáziu je šestičlenná. Dva zástupce jmenuje zřizovatel školy (Moravskoslezský kraj), dva volí pedagogičtí zaměstnanci a dva zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Současná rada pracovala ve složení

  • Doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D, za zákonné zástupce žáků;
  • PharmDr. Lucie Dvořáková Dostalíková, za zákonné zástupce žáků;
  • Ing. Ivo Vondrák, CSc. – za zřizovatele;
  • Ing. Kamil Wichterle, Dr.Sc. – za zřizovatele;
  • RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. – za pedagogické zaměstnance;
  • Mgr. Pavel Czernek – za pedagogické zaměstnance;

Na základě jmenování volební komise ředitelem Wichterlova gymnázia svolávám oprávněné osoby k volbám členů Školské rady při Wichterlově gymnáziu.

Volby se uskuteční ve středu 7. 6. 2023:

  1. v průběhu třídních schůzek a konzultací (16:30-18:15). Zákonný zástupce  bude moci odevzdat svůj volební lístek ve vestibulu gymnázia, na kterém vyznačí svou volbu křížkem (maximálně dvě jména z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků). Hlasovací lístek s více než dvěma vyznačenými kandidáty bude neplatný. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Hlasy zákonných zástupců a zletilých žáků se sčítají.
  2. O velké přestávce (9:30-9:50) budou moci volit zletilí žáci v jídelně školy. Zletilý žák bude moci odevzdat svůj volební lístek v jídelně gymnázia, na kterém vyznačí svou volbu křížkem (maximálně dvě jména z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků). Hlasovací lístek s více než dvěma vyznačenými kandidáty bude neplatný. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Hlasy zákonných zástupců a zletilých žáků se sčítají.
  3. Pedagogičtí zaměstnanci budou volit své zástupce na poradě (15-16 hod).

Máte-li zájem stát se členem Školské rady Wichterlova gymnázia, kontaktujte do pátku 2. 6. do 15 hodin volební komisi. Volební komise pracuje ve složení: Antonín Balnar, předseda, (balnar(at)wigym.cz), Lenka Plášková (plaskova(at)wigym.cz), Klára Broschová (broschova(at)wigym.cz) a Adam Kropka (kropka(at)wigym.cz).

Volby jsou tajné a budou se řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství ve školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka nebo žákovi, jestliže tento přestal být žákem školy.

Děkujeme všem členům současné rady za odvedenou práci ve prospěch školy v končícím funkčním období.

V Ostravě-Porubě dne 24. 5. 2023

č. j.: WG/1566/2023                                                                                           PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.

                                                                                                                              předseda volební komise

Kompetence školské rady ze školského zákona ZDE