menu

Volby do Školské rady při Wichterlově gymnáziu

Volby do Školské rady při Wichterlově gymnáziu

Aktializace 7. 9. 2020 – Výsledky: ZDE

——————————

Vážení rodiče a žáci,

po třech letech končí funkční období historicky páté Školské rady při Wichterlově gymnáziu, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, která byla zřízena na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb. Proto je potřeba provést nové volby, které tímto vyhlašuji.

Školská rada při Wichterlově gymnáziu je šestičlenná. Dva zástupce jmenuje zřizovatel školy (Moravskoslezský kraj), dva volí pedagogičtí zaměstnanci a dva zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Na základě jmenování volební komise ředitelem Wichterlova gymnázia svolávám oprávněné osoby k volbám členů Školské rady při Wichterlově gymnáziu.

Volby se uskuteční v termínu 26. 8. – 4. 9. 2020:

  1. Zákonní zástupci nezletilých žáků obdrží 1. 9. prostřednictvím svého dítěte volební lístek, který mohou odevzdat třídnímu vyučujícími do pátku 4. září 2020 do 12 hodin. Na volebním lístku vyznačí svou volbu křížkem (maximálně dvě jména z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků). Hlasovací lístek s více než dvěma vyznačenými kandidáty bude neplatný. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.
  2. Zletilí žáci obdrží hlasovací lístek 1. září v průběhu 1. vyučující hodiny. Volba proběhne od 9:30 do 10:00 ve vestibulu školy.
  3. Volba zástupců za pedagogické zaměstnance proběhne na provozní poradě dne 26. srpna.

Máte-li zájem stát se členem Školské rady Wichterlova gymnázia, kontaktujte do pátku 28. 8. do 15 hodin volební komisi. Volební komise pracuje ve složení: Antonín Balnar, předseda, (balnar@wigym.cz), Tomáš Krchňák (krchnak@wigym.cz) a Ivana Breginová (breginova@wigym.cz).

Volby jsou tajné a budou se řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka nebo žákovi, jestliže tento přestal být žákem školy.

Děkujeme všem členům současné rady za odvedenou práci ve prospěch školy v končícím funkčním období.

V Ostravě-Porubě dne 20. 8. 2020

č. j.: WG/1613/2020                                                                                         PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.

                                                                                                                              předseda volební komise

 

Pravomoci a povinnosti školské rady ZDE