menu

Nástup do školy

Nástup do školy

Milí žáci, vážení rodiče,

chtěli bychom vás všechny moc pozdravit a vzkázat, jak moc se na vás těšíme. V tuto chvíli děláme všechno proto, aby byl návrat žáků nejen příjemný a bezproblémový, ale také trvalý. Asi chápete, že je velmi náročné skloubit požadavky a nařízení vlády s naší všeobecnou touhou vrátit se do normálního života jak venku, tak ve škole. Bohužel, některým opatřením se při nástupu do školy nevyhneme.

Protože pokynů, opatření a doporučení, kterými se budeme muset všichni řídit, je mnoho, pokusili jsme se je vám rozdělit na části. Níže najdete originál kompletního materiálu MŠMT k organizaci začátku školního roku, jeho aplikaci do podmínek Wichterlova gymnázia, komentář MŠMT a také stručný a zjednodušený výtah a shrnutí toho, jak bude vypadat 1. školní den, respektive dny další.

Další informace budou postupně přicházet, zejména od třídních učitelů.

Přejeme vám všem úspěšný návrat do snad běžných školních dní 🙂

 1. SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)
 2. Pravidla pro provoz Wichterlova gymnázia ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 platná od 1. 9. 2021
 3. Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25_8_2
 4. memorandum k testování

A jak to vlastně bude – stručný výtah (podrobnosti a přesné formulace najdete ve výše uvedených dokumentech):

 • Roušky/respirátor jsou povinné jen ve společných prostorách. Ve třídě je musí nosit jen žáci, kteří nejsou očkovaní, neprodělali COVID a neabsolvovali povinné testování.
 • Žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • V případě zapomenutí/znehodnocení roušky/respirátoru je možné si jej ve výjimečných případech vyzvednout na sekretariátu školy. O vydaných rouškách se vede evidence.
 • Pokud žák odmítne nosit ochranný prostředek v případech, kdy to opatření nařizují, nemůže mu škola umožnit vzdělávání (nezletilého vyzvedává zákonný zástupce, zletilý odchází sám). Takový žák NENÍ automaticky omluven ze vzdělávání. Žákova absence musí být omluvena v souladu se školním řádem.
 • Ve škole jsou rozmístěny (snad veselé) letáky se základními informacemi a pokyny pro žáky i pedagogy – distance, hygiena rukou a respirátor/rouška.
 • Pokud tomu nebudou bránit žádná opatření, školní bufet se otevře od 13. 9.
 • Apelujeme na rodiče, aby žáky s příznaky nemoci neposílali do školy.

Testování:

 • Testování probíhá dle harmonogramu (ihned po příchodu třídy do školy) 1., 6. a 9. září testy z distribuce MŠMT. Žák si test provádí sám.
 • Žáci si mohou přinést vlastní test (certifikovaný), klidně tzv. plivací.
 • Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (AG ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Nahlásit a doložit tyto výjimky je nutné nejpozději při příchodu do školy.
 • Nepřítomní žáci budou testováni ihned po příchodu do školy (v průběhu 1. hodiny testuje pedagogický dohled v jídelně, v ostatních časech se po příchodu dostaví na sekretariát školy).
 • Návod na použití testů (str. 1, str. 2)

Pravidla pro žáky, kteří odmítnou absolvovat testování (a nevztahuje se na ně žádná z výjimek):

 • Mohou se účastni výuky;
 • jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku (včetně vyučování ve třídě);
 • jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m;
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech;
 • nesmí zpívat.

Prosíme rodiče, aby zvážili pro a proti u všech variant. Neočkovaný a netestovaný žák by mohl být na základě těchto pravidel nutně jistým způsobem vyčleněn z kolektivu, což pro něj nemusí být příjemné.

Co se stane v případě pozitivního testu?

 • Při pozitivním výsledku testu 1. září a 6. září některého žáka z dané třídy, se žák odebere do izolační místnosti.
 • Pokud je žák pozitivně testován, nesmí se zúčastnit vzdělávání.
 • V případě, kdy rodič poskytl písemný souhlas, může žák školu opustit sám, jinak škola kontaktuje zákonného zástupce, ten následně praktického lékaře. Návrat žáka do školy je možný až po negativním PCR testu nebo s potvrzením lékaře.
 • Ostatní děti zůstávají ve třídě a učí se nadále (nebyly v kontaktu s pozitivním v předchozích dvou dnech).
 • Při pozitivním výsledku 9. září odchází domů celá třída, která čeká na výsledek kontrolního PCR testu žáka. O dalším průběhu pak bude rodiče informovat ředitel školy.

Povinnost nahlásit návrat z ciziny

Pokud žák strávil v posledních 14 dnech před nástupem do školy déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky a nebyl očkován proti Covidu-19 nebo v posledních 180 dnech neprodělal onemocnění Covid-19, má povinnost (respektive jeho zákonný zástupce) tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Pro tyto žáky platí následující pravidla (dle Ochranného opatření MZ č.j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN):

 • Návrat ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy) – žák se může účastni vzdělávání ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.
 • Návrat ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy) – žák se musí podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

 

Jan Netolička

ředitel gymnázia