menu

Informace k organizaci výuky týden od 22.6. a předávání vysvědčení

Informace k organizaci výuky týden od 22.6. a předávání vysvědčení

Aktualizace 15. 6. 2020 – Organizace vzdělávání od 22. 6. 2020

Vážení rodiče,

naše společné snažení se chýlí ke konci. MŠMT a okolnosti konečně dovolily, abychom se s žáky potkali osobně. V tuto chvíli se jednotliví učitelé (zejména třídní) domlouvají se třídami na programu od pondělí 22.6. Přítomnost žáků bude samozřejmě dobrovolná a všechny akce budou mít skutečně jen socializační charater – jednoduše se potkat, rozloučit, povykládat si, jaké to v době koronavirové vlastně bylo.

Žáci kvart budou mít možnost se rozloučit se svými učiteli, protože již standardně při přechodu na vyšší stupeň gymnázia dostanou nejen nového třídního učitele, ale změní se jim i učitelé jednotlivých předmětů.

K tomu všemu samozřejmě potřebujeme další papír. ZDE najdete aktuální verzi bezpečnostních opatření a informací k provozu školy, která již obsahuje poslední změny týkající se třeba pohybu venku bez roušek a ZDE originál z MŠMT.

Zásadní body organizace aktivit od 22.6.:

1. O organizaci akcí vás i žáky budou informovat učitelé. Každá třída si domlouvá program individuálně.

2. Účast na aktivitách je dobrovolná, učitelé si však budou vést prezenci.

3. I nadále platí, že žáci musí odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto dokumentu se nesmí žádné aktivity zúčastnit a nebude jim umožněn vstup do školy. Najdete ho ke stažení ZDE.

4. Při pobytu už neplatí omezení na 15 žáků. Při akcích mimo školu také ne, ovšem žáci se musí řídit platnými nařízeními. Třídy tedy mohou akce na konci roku absolvovat v kompletním složení.

5. V případě, že je plánovaná akce mimo školu, kterou znemožní počasí, bude připraven náhradní program ve škole.

Předávání vysvědčení:

Závěrečné vysvědčení se vydává 30.6. podle tohoto harmonogramu:

Nižší stupeň gymnázia (prima-kvarta): 8:30-9:40

Vyšší stupeň gymnázia (1.-3. ročník a kvinta-septima): 8:45-9:55

Pro vysvědčení si podle posledního rozhodnutí MŠMT mohou přijít celé třídy najednou.

Přeji všem, aby ty závěrečné dny byly pro všechny a po všech stránách příjemným zakončením hektického období.

Jan Netolička

 

Aktualizace 27. 5. 2020 – Organizace vzdělávání od 8. 6. 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

MŠMT dalo nově ředitelům škol „možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020.

Po zvážení všech okolností, které byly mimo jiné projednány také v rámci Asociace ředitelů gymnázií, jsme rozhodli, že:

Wichterlovo gymnázium bude až do skončení přijímacích a maturitních zkoušek, tedy do 19.6. fungovat v dosavadním režimu. Výuka bude probíhat distanční formou. Přítomnost žáků bude umožněna od 22.6., a to formou třídnických hodin, konzultací, výletů a různých aktivit, které jim umožní strávit nějaký čas spolu.

Počítáme s tím, že od 22.6. budou mít žáci možnost osobně se dostavit do školy a různými formami zakončit školní rok se spolužáky i učiteli. Stejně tak předpokládáme, že si budou moci osobně vyzvednout vysvědčení.

Přejeme všem úspěšné zvládnutí posledních týdnů, zejména maturantům a uchazečům o studium, které teď čekají nejdůležitější zkoušky.

Aktualizace 7. 5. 2020 – Termíny maturitních zkoušek

Informace MŠMT ohledně termínů MZ najdete ZDE

Vyhlášení termínů společné a profilové části najdete ZDE

Aktualizace 5. 5. 2020 – Konzultace maturantů a žáků kvart od 11.5. – provozní řád a pravidla bezpečnosti

Od 11.5. budou moci žáci posledního ročníku docházet do školy v režimu konzultací. Organizaci a pravidla bezpečnosti najdete ZDE.

Termíny konzultací budou stanoveny vždy po dohodě s konkrétním učitelem. Další detaily viz níže (aktualizace ze dne 21.4.)

Aktualizace 27. 4. 2020 – PRAVIDLA HODNOCENÍ

MŠMT dnes vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovilo jednotná pravidla pro hodnocení žáků. Ředitel Wichterlova gymázia dále stanovil, že:

 • Hodnocení na konci roku se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
 • Školní řád Wichterlova gymnázia, Dodatek č. 1 – Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy žáků zůstává v platnosti. V případech, kdy se liší ustanovení ve Školním řádu a vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška), použije se ustanovení Vyhlášky. Jinými slovy, pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

MATURANTI:

Milí maturanti,

M‍ŠMT dnes vydalo vyhlášku a metodický pokyn, ve kterých upravuje pravidla pro závěrečné hodnocení, včetně pravidel pro vaše závěrečné vysvědčení. Ani v jednom dokumentu nebyla uvedena konkrétní data a tak i nadále platí, že jediné, co víme, je pravděpodobné zahájení maturit od 1.6. I tak jsme se rozhodli vyjít z platné legislativy a známých informací a vytvořit vám nový kalendář, který vám vnese trochu jasno do závěru studia. Berte ho, prosím, s rezervou. V současné situaci se opravdu může cokoli změnit.

 1. Dostanete vysvědčení se známkami.

 2. Nesmíte být na konci roku 2019/2020 hodnoceni známkou 5 nebo N – jinými slovy všichni jdete k maturitě.

 3. Uzavření známek do 20.5. 12:00.

 4. Klasifikační porada 21.5. – forma bude upřesněna.

 5. Předání závěrečného vysvědčení – před zahájením maturitní zkoušky.

 6. Poslední den vyučování – 22. 5.

 7. 25.5.-29.5. – 5 dnů volna k přípravě na konání MZ.

 8. 1.6. pravděpodobné zahájení MZ.

 9. Od 4.5. do 22.5. tedy dále probíhá vyučování (od 4.5. distanční a od 11.5. i konzultace), ovšem výhradně maturitních předmětů (dle doporučení MŠMT).


‍Pravidla hodnocení, podle kterých dostanete známku na konečném vysvědčení, upravuje vyhláška, kterou najdete v příloze. Je natolik srozumitelná, že není třeba ji komentovat.

Od příštího týdne se tedy můžete zaměřit na maturitní předměty, poslední týden v květnu se pak počítá s tím, že již nebudete dostávat úkoly a užijete si nefalšovaný týden samostudia.

Víme, že to nemáte lehké, ovšem ve vaší kůži by nás asi hřálo vědomí, že až se za 20 let bude vzpomínat na to, jak se tehdy za pandemie nechodilo do školy a maturanti to museli zvládnout on-line, budete moct hrdě říct: Já si to pamatuju. Byl(a) jsem jedním z nich a zvládl(a) jsem to 🙂

Držíme palce 🙂

Aktualizace 21. 4. 2020 – PRO MATURANTY

protože v záplavě všemožných informací se není někdy snadné vyznat, chtěli bychom vám zatím stručně nastínit, co vás čeká (pokud se tedy na plánech vlády nic nezmění).

 1. Od 11. května budete moci přicházet do školy na konzultace.
 2. Na konzultace se budete objednávat prostřednictvím Google Classroom a online tabulky, případně domlouvat přímo s konkrétním vyučujícím na konkrétní čas (v případě méně vytížených předmětů). Maximální počet žáků na jedné konzultaci bude upřesněn, max. 4 – 5.
 3. Předpokládáme větší vytížení u učitelů hlavních maturitních předmětů (ČJ, AJ). Pokud zájem převýší časové možnosti učitele, bude možné hlásit se i k učiteli daného předmětu, který v letošním roce maturitní třídu nevyučuje.
 4. Samozřejmě budeme dodržovat všechna hygienická opatření (povinnost mít roušku, k dispozici budou u vchodu i v učebnách dezinfekce, každý bude používat jen své materiály a učebnice, atd.) Při příchodu do budovy vám bude změřena teplota, bude-li vyšší než 37,5, nebude návštěva možná.
 5.    Maturity by měly probíhat v červnu. Termíny profilových zkoušek, obhajob a ústních zkoušek společné části budou upřesněny v závislosti na zveřejnění nových termínů DT společné části MŠMT. Zatím s jistotou víme, že nebudete absolvovat písemnou práci v rámci společné části.
 6. Všechny ostatní podrobnosti (ukončení ročníku, známkování, vysvědčení, rozpis MZ, atd.) budeme schopni sdělit až v okamžiku, kdy vláda stanoví podmínky. V tuto chvíli nerozhoduje každá škola zvlášť, ale vláda za celou republiku hromadně, takže nám nezbývá než čekat. Podle vyjádření pana ministra Plagy by mělo být o většině věcí jasno do konce dubna.
 7. O zahájení a způsobu přihlašování ke konzultacím vás budou učitelé informovat koncem dubna.

Uvědomujeme si, že asi nejhorší je nejistota, ale je opravdu důležité si uvědomit, že stejně jsou na tom úplně všichni vaši spolužáci v ČR. Není důvod nevěřit, že vláda nastaví podmínky tak, abyste všechno zvládli. My pro to uděláme maximum.

 

Aktualizace 26. 3. 2020

Informace k zajištění podpůrných opatření, péče o žáky s SPP, výchovného poradenství a další pomoci žákům

Současný systém zadávání a vyhodnocování úloh už je ze své podstaty velmi individuální a zohledňuje potřeby jednotlivých žáků. Chtěli bychom vás však ujistit, že paní výchovná poradkyně (Hana Nováčková) i preventistka sociálně patologických jevů (Martina Černá) jsou samozřejmě k dispozici i v této době, a to ideálně přes systém Bakaláři nebo na e-mailu (novackova@wigym.cz a cerna@wigym.cz) a můžete se na ně obracet.

Aktualizace 24. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou počáteční fázi výuky na dálku. Domnívám se, že se nám velmi rychle podařilo nastavit poměrně funkční systém. Svědčí o tom spousta vašich pozitivních ohlasů i nadšených zpráv od dětí. Na druhou stranu nám všem bylo jasné, že bude potřeba provést změny a úpravy a vychytat mouchy. Jen pro vaši představu, jen v minulém týdnu od vedení k pedagogům odcházelo několik e-mailů denně s informacemi, pokyny, připomínkami, radami atd.

Včera navíc ministr Plaga ve svém projevu uvedl, že současný stav by mohl trvat zhruba do poloviny května. Vyzval nás (učitele a ředitele obecně), abychom brali větší ohled na rodiče a situaci v rodinách a zaměřili se na profilové předměty. Zároveň se podle mě dopustil stejné chyby jako mnozí jiní. Nerozlišil situaci v rodině se dvěma dětmi na ZŠ a v rodině s jedním zcela samostatným maturantem.

Dnes jsem odeslal všem pedagogům metodický pokyn, který vychází z požadavků ministra, podnětů vašich i žáků a taky našeho hodnocení nastaveného systému.

Pokusím se shrnout jeho klíčové body:

Sjednotili jsme systém (formu) zadávání úkolů.

Zadávání přes Bakaláře je funkční, bylo však třeba provést změny, aby bylo na první pohled jasné, zda má žák nový úkol, případně s jakým termínem.

 • Každý předmět v každé třídě bude mít založený jen jeden příspěvek (lísteček).
 • Učitelé zapisují nové úkoly na nástěnku v Bakalářích tak, že aktualizují příspěvek svého předmětu. Nový úkol zjistí rodič/žák okamžitě z hlavičky (nadpisu).
 • Hlavička příspěvku má tento formát:
  • ZKRATKA PŘEDMĚTU, TŘÍDA, aktualizace DATUM.
  • Např. AJ 1.A aktualizace 23.3.
 • Nejnovější úkoly učitel přidává NA ZAČÁTEK příspěvku tak, aby byly hned nahoře a jasně viditelné na první pohled.
 • Text každého úkolu začíná termínem pro splnění (pokud není dobrovolný). Žák/rodič tedy ze všeho nejdřív uvidí, že má nový úkol, a ví, do kdy ho má splnit.
 • Po aktualizaci příspěvku se příspěvek zobrazuje jako nepřečtený, žáci i rodiče mají tedy okamžitou informaci, že byl zadán nový úkol.

Budeme se snažit zadávat úkoly, které žáci dokáží plnit samostatně, případně s naší pomocí.

  • Uvědomujeme si, že ve spoustě rodin rodiče pracují například ve zdravotnictví nebo jako řidiči a nezbývá jim prostor na intenzivní domácí přípravu s dětmi (kterých navíc mohou mít více). Na druhou stranu právě důraz na samostatnost je něco, co jste všichni hodnotili velmi kladně a co určitě pomáhá žáků v dalším rozvoji.

Soustředíme se na nižším gymnáziu na profilové předměty (ČJ, M, AJ) a u maturantů naopak na předměty maturitní, nicméně vzhledem k povaze gymnázia budeme i nadále posílat žákům úkoly, na základě kterých se budou moci posouvat a rozvíjet i v dalších předmětech, zejména u žáků vyššího gymnázia.

   • Takhle se to většině lidí líbí a vyhovuje. Samozřejmě existují rozdíly mezi žáky, stejně jako je tomu v běžných hodinách ve škole. Není možné nastavit systém, který bude vyhovovat bezezbytku všem.
   • Cílem je u žáků nižšího gymnázia omezit úkoly, ke kterým potřebují pomoc rodičů, šetřit váš čas a nervy a rozvíjet u dětí samostatnost.

Případné připomínky k jednotlivým úkolům (kladné i negativní) v ideálním případě směřujte přímo na učitele.

  • Z pozice vedení není možné koordinovat obsah úkolů víc než celkovou metodikou. Pokud považujete nějaký úkol za skvělý, nebo naopak nezvládnutelný, kontaktujte, prosím, konkrétního učitele a do kopie vložte třídního učitele, případně mě. Tak bude zajištěno, že se ke každému dostane informace, se kterou umí pracovat.

Uvědomujeme si, že každý žák je jiný. Tak jako ne každému vyhovují metody využívané v prezenčním vzdělávání, ne každému vyhovují metody využívané nyní v online formě a naopak. Každý má jiné tempo. Každý má jiné priority. Rodiče najednou vidí v přímém přenosu všechno, co jindy vidět nemůžou. To je dobře, do budoucna nám to všem pomůže.

Držím všem moc palce a moc vám děkuji za vstřícnost, pochopení a spoustu práce. Jako učiteli mi vždy říkali, jednou se ti ta práce vrátí. Myslím, že to platí pro nás pro všechny.

Jan Netolička

 

Původní zpráva 13.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s mimořádným opatřením, kterým se na dobu neurčitou zakazuje přítomnost žáků ve škole, zvažujeme kroky vedoucí k zachování kontinuity vzdělávání. Jednání stále probíhají a přesnější podrobnosti budou projednány na zítřejší pedagogické radě. Nicméně už nyní bychom Vám rádi nastínili základní strategii v několika bodech:

 1. Naší prioritou je zajistit výuku alternativní formou. Věříme, že z jistého úhlu pohledu může být taková změna i prospěšná a zajímavá, přestože bude vyžadovat spoustu práce a změn od pedagogů i žáků.
 2. Hlavní část výuky by měla být samozřejmě zajišťována dálkově – s pomocí elektronicky zasílaných materiálů, veřejně dostupných online zdrojů, zpráv, e-mailů, apod. Žáci budou plnit jak krátkodobé, tak dlouhodobé úkoly dle typu předmětu a právě probíraného učiva. Učitelé jim budou samozřejmě průběžně poskytovat zpětnou vazbu, hodnocení, rady, pomoc.
 3. Vyučující budou s žáky komunikovat zejména prostřednictvím systému Bakaláři, který umožňuje zadávání úkolů, kontrolu jejich splnění, ale také třeba vkládání příloh. Zároveň budou mít k úkolům přístup žáci i rodiče. Mimo to máme k dispozici spoustu nástrojů pro různé typy aktivit (Moodle, Socrative, Quizlet, Khanova škola, youtube, e-maily, sdílené Google dokumenty, atd.)
 4. Případné komplikace (např. nemožnost pracovat na PC doma) budeme řešit individuálně.
 5. Systém se snažíme nastavit tak, abychom byli připraveni na dlouhodobou změnu. Je možné, že opatření ministerstva bude v platnosti několik týdnů, proto chceme být schopni pracovat s žáky systematicky a tak, abychom byli schopni jejich práci i zlepšovat, podporovat a hodnotit.

Přeji vám všem, aby vás i tato změna posunula dál, jakkoli může dočasně způsobit komplikace. Pevně věřím, že vše společně zvládneme 🙂

Jan Netolička