menu

Přijímací řízení

 Školní rok 2020/21: čekáme na zveřejnění podmínek Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

—————————————————————————————–

Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

tj. studium od září 2020

Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2019/2020, pro uchazeče se zahájením vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

 

 1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60 (2 třídy).

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 14. 4.  a 15. 4. 2020

 

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 16. 4. a 17. 4. 2020

 

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 16. 4. a 17. 4. 2020

 

Požadavky pro přijetí platné pro všechny obory a obsahová zaměření:

 • Podání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu do 2. 3. 2020.
 • Absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Forma a obsah testů a specifikace požadavků jsou podrobně popsány na stránkách společnosti CERMAT.
 • Splnění všech zákonem stanovených podmínek dle §59-61 zákona č. 561/2004 Sb.

Důležité termíny:

 • Do 2. března 2020 včetně musí být podána přihláška ke studiu.
 • Výsledky budou zveřejněny v zákonem stanovené lhůtě.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v podobě seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.wigym.cz a u vchodu do školy na adrese Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava–Poruba. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání řediteli školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Ilustrační testy:

Vzor přihlášky ke studiu a kritéria pro přijetí jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy – níže (www.wigym.cz)

V Ostravě-Porubě dne 27. 1. 2020
č. j.: WG/67/2020

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia


Další důležité informace pro jednotlivé obory

1.Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60.

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 14. 4.  a 15. 4. 2020

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):


2. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná např. Svazem průmyslu a dopravy ČR.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 16. 4. a 17. 4. 2020

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Matematika a příroda

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):


3. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole: 16. 4. a 17. 4. 2020

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Mluvíme anglicky

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):


Společné pro všechny uchazeče

Důležité informace:

 • Lékařské potvrzení u uchazečů bez ZPS není nutné!
 • Časový rozvrh zkoušek 1. kolo: ZDE;
 • Úřední hodiny pro podávání přihlášek na sekretariátu školy:
  • do 14. 2. – od 7:30 do 15:30 (pátky 7. a 14. 2. do 14:00)
  • od 17. 2. do 28. 2. (včetně) – od 7:30 do 17:00

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí budou zasílána pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a u vchodu do školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Všem uchazečům (přijatým i nepřijatým) doporučujeme dostavit se osobně.
Příprava a informace:
 • Jednotné zkoušky připravuje společnost CERMAT:
  • organizace zkoušky, časový harmonogram a specifikace požadavků ZDE,
  • Vzorové testy vytvořené společností CERMAT ZDE,
 • Do konce ledna se můžete hlásit do našich přípravných kurzů.
 • Zájemci si dále mohou u nás zakoupit za zvýhodněné ceny přípravné publikace SCIO.
 • Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ZDE,
 • Informace Moravskoslezského kraje (zřizovatel Wichterlova gymnázia) ZDE,

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí vypsaných pro daný obor vč. absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Pro více informací můžete kdykoliv kontaktovat vedení školy, nebo využít našich stránek na síti Facebook, LinkedIn či serveru YouTube.