menu

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně

Mgr. Martina Štěpánová
poradce@wigym.cz (pro výchovné poradenství)
stepanova@wigym.cz (pro výuku RJ a AJ)
596 912 567, kl. 66 Út 7:30-9.50; Čt 13:25-14:10; případně dle domluvy

Hlavními úkoly výchovného poradce jsou:

 • koordinace práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování;
 • ve spolupráci SPC (popř. i PPP) zajišťuje integraci žáků;
 • poskytuje kariérové poradenství;
 • zpracovává přihlášky ke studiu na VŠ.

Metodik prevence

Mgr. Martina Černá
cerna@wigym.cz 596 912 567, kl. 63 St 10:45- 11:30

Hlavními úkoly metodika prevence jsou:

 • poskytování žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů;
 • zpracovává Preventivní program školy;
 • navrhování opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí;
 • mapování projevů sociálně patologického chování mezi žáky a navrhování jejich řešení;
  koordinaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Více informací naleznete na stránce Primární prevence.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je uzamčena a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším poradenským pracovníkům ta její část, nutná k výkonu jejich činnosti.

Další odkazy